• در زمان بیرون زدگی حاد دیسک تا ۱۰ ثانیه نگه دارید.ir" target="_blank"> و چپ در جلو قرار بگیرد.ir" target="_blank"> و برای ادامه آن می توان تا ۱۰ ثانیه نگهدارید. چشمها به سمت جلو نگاه کنند و مجددا به آرامی به سمت بالا برگردید. این حرکت را ۱۰ با پای چپ تکرار کنید.ir" target="_blank"> با خم کردن زانوها به سمت پائین رفته و میدانی بگیرید.ir" target="_blank"> و همراه تا ۱۲ بار تکرار کنید.ir" target="_blank"> با با دو دست به سمت قفسه سینه برده با دو دست زانوی راست خود را به سمت قفسه سینه بکشید.برای هر اندام ۱۰

 

ورزش